Etikos ir procedūrų, Finansų komisijos pradėjo darbą

Etikos ir procedūrų, Finansų komisijos pradėjo darbą

Naujos kadencijos ir sudėties Vilniaus miesto skyriaus komisijos pradėjo darbą. Etikos ir procedūrų bei Finansų komisijų susirinkimuose išrinkti pirmininkai. Etikos ir procedūrų komisijai vadovaus Mindaugas Miliauskas, Finansų – Lina Kavoliukienė.

Kaip numato LSDP statutas ir Vilniaus miesto skyriaus įstatai, Finansų komisija stebi ir analizuoja skyriaus finansinę veiklą, nario mokesčio surinkimą, teikia pagalbą grupių iždininkams, tikrina grupių finansines ataskaitas. Taip pat, ne rečiau kaip kartą per pusę metų, tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus ne vėliau kaip per 1 savaitę po patikrinimo pateikia skyriaus prezidiumui, o partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo LSDP statuto nustatyta tvarka. Taip pat  priima sprendimus dėl įspėjimo partijos nariui pareiškimo,  rengia prezidiumo nutarimų projektus dėl papeikimo partijos nariui pareiškimo, pašalinimo iš LSDP arba narystės partijoje sustabdymo ir teikia juos prezidiumui tvirtinti.

Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo.

Nuolatinių komisijų veiklą reglamentuoja LSDP Vilniaus skyriaus nuolatinių tarybos komisijų tipinis reglamentas.

Close