Kandidatai į Vilniaus skyriaus pirmininkus pasisakė miesto savivaldos klausimais

Kandidatai į Vilniaus skyriaus pirmininkus pasisakė miesto savivaldos klausimais

Įsibėgėjus LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininko rinkimų kampanijai, jungtinių grupių susitikimų organizatorių iniciatyva suorganizuoti debatai. Argumentavimo gebėjimus juose demonstravo šeši grupėse iškelti kandidatai: Ruslanas Baranovas, Alfonsas Brazas, Valentin Gavrilov, Algirdas Pieniuta, Povilas Pinelis ir Antanas Valionis.

Sveikinimo kalboje LSDP garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis teigė, jog pasiryžimas vesti skyrių į priekį, jį atstovauti, yra neišpasakytai svarbus. Pasak jo,  reikia daug nuomonių, daug debatų, diskusijų, nes tik jose gimsta tiesa. Kvietė  vieniems iš kitų semtis impulso, patirties, pasiūlymais ir idėjomis įsijungti į partijos suvažiavimo darbą, telkti jėgas  Vilniaus socialdemokratų grįžimui į miesto tarybą.

Kokia pagrindinė socialdemokratų  pralaimėjimo priežastis savivaldos rinkimuose? Ką pasiūlysite rinkėjui, gyvenančiam Vilniuje, kad balsuotų už socialdemokratus? Kaip padėsite pirmą kartą kandidatuojantiems į savivaldybės tarybą? Kiek naujų narių atvedėte į skyrių per paskutinį pusmetį? Ką kviesite į savo  komandą?  Tai tik dalis klausimų į kuriuos turėjo atsakyti kandidatai.

Renginį moderavo Rimantas Vaitkus. Kandidatai pristatė savo rinkimines programas, kurios  skelbiamos ir platinamos skyriaus grupėse bei internete.

RUSLANAS BARANOVAS, skyriaus Socialdemokratinio švietimo ir komunikacijos komisijos pirmininkas išsakė savo pagrindinius rinkiminius tikslus.

Aktyvių skyriaus partiečių, kurie dėl įvairių priežasčių nedalyvauja aktyvioje veikloje, sugrąžinimas į skyriaus veiklą ir rinkiminius sąrašus.

Vilniaus socialdemokratų matomumas Vilniaus politiniame, visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime. Būtina atgaivinti ryšius su socialdemokratams giminingomis organizacijomis ir įtraukti jas į Vilniaus miesto skyriaus narių ugdymą.

Pertvarkyti skyriaus struktūrą, numatyti kiekvienos grandies  funkcijas ir misiją, peržiūrėti pareigybes, nustatyti užimamų pareigybių limitą.

Ruslanas Baranovas kvietė išgryninti  idėjas, diskusijose ir debatuose kurti politinį turinį,  nešti jį vilniečiams.

ALFONSAS BRAZAS  priminė svarbiausius  savo biografijos faktus ir įvykius. Kaip jis pats sakė, turi sukaupęs projektinio, vadybinio ir vadovaujančio darbo patirties, buvo  pirmas Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas, renkamas į Vilniaus miesto tarybą. Šiuo metu A.Brazas yra Vilniaus miesto skyriaus tarybos, prezidiumo narys, iki atsistatydinimo buvo skyriaus pirmininko pavaduotojas.

A.Brazo moto: sudaryti sąlygas atsiskleisti visiems partiečiams, o ne kuriai nors vienai  išskirtinei grupei. „Skatinsiu bendrą kūrybą bendram tikslui“, - sakė kandidatas.

Kandidatas pabrėžė, jog skyriaus pirmininkas, kartu su sekretoriumi,  privalo užtikrinti Įstatuose nustatytą tvarką. Visi turi laikytis taisyklių, jos vienodos visiems.

Skyriaus jėgų ir potencialo telkimą darbui savivaldoje A.Brazas laiko svarbiausiu prioritetu.

„Mėginčiau įtikinti bičiulius, kad darželiai, municipalinio būsto, nemokamo viešojo transporto klausimai, problemos  ir jų sprendimų būdai taptų svarbiais miestui einant į savivaldos rinkimus“, -kalbėjo kandidatas.

VALENTIN GAVRILOV įsitikinęs, kad pagrindinis skyriaus turtas yra jo nariai. Kandidatas kviestų bendrapartiečius kurti tokią aplinką, kurioje būtų pastebimas kiekvienas skyriaus narys, išnaudotų visų bičiulių potencialą, sudarant sąlygas jiems prisidėti prie partinės veiklos.

Kaip sakė V.Gavrilov, atgaivinti aktyvias ir pagarbias diskusijas visais formatais ir visomis politinėmis temomis, grąžinti į pagrindinę aktyviai aptarinėjamą darbotvarkę miesto savivaldos klausimus – vienas iš prioritetinių jo tikslų.

Kandidatas įsitikinęs, kad grąžinti socialdemokratus artimiausiuose savivaldos rinkimuose  į Vilniaus miesto tarybą yra įmanoma, tam pasiekti reikia remtis savo jėgomis, aktyviais nariais; Artimiausiu metu suformuoti šešėlinius Vilniaus miesto tarybos komitetus. Tokių šešėlinių komitetų pirmininkai ir aktyvūs nariai, pasak kandidato,  būtų būsimų savivaldos rinkimų sąrašo pagrindas; Aiškus prioritetas formuojant rinkiminius sąrašus turi būti teikiamas aktyviems skyriaus partiečiams.

V.Gavrilov pabrėžė, kad skyriaus pirmininkui itin svarbi stipri komanda  ir   paskelbė, jog jį išrinkus pirmininku,  Julijai Kvedorelytei  siūlytų užimti  LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininko pirmosios pavaduotojos pareigas.

V.Gavrilov yra skyriaus Tarybos ir prezidiumo narys, rinkiminės kampanijos metu atsistatydino iš Vilniaus miesto skyriaus pirmininko pirmojo pavaduotojo pareigų.

ALGIRDAS PIENIUTA, šiuo metu einantis skyriaus pirmininko pareigas,  juokavo, kad  Vilniaus skyrius labai jau dažnai minimas kandidatų į LSDP partijos pirmininkus rinkiminėse kalbose. Gal Vilniaus socialdemokratai, vis dėlto, svarbūs, kad jiems skiriama tiek dėmesio, retoriškai klausė kandidatas.

A.Pieniuta neslėpė, kad su naujai išrinkta centrine partijos vadovybe teks suformuoti gerus santykius, nes be palaikymo, be bendro darbo skyriui bus labai sunku. Jis išreiškė viltį, kad ateityje ir miestų skyriams  bus skiriamas toks pat dėmesys, kaip ir regionams, juk, būtent, Vilniuje ir gimė socialdemokratija. Kodėl gi rinkiminės kampanijos metu Vilniaus skyrius paliekamas be dėmesio ir finasavimo? -klausė skyriaus pirmininkas.

A.Pieniuta įsitikinęs, kad  skyriaus struktūrą teks pertvarkyti. Pasak jo, rinkimai parodė, kad Vilniaus socialdemokratai nėra jau  tokie skaitlingi ir aktyvūs.

„Skyriuje, o ir Vilniaus mieste, yra didžiulis intelektinis kapitalas, teks bandyti pritraukti protus, sugrąžinti, sudominti“,- kalbėjo A.Pieniuta.

Siekis grįžti į Vilniaus miesto tarybą bus jo pagrindinis ir prioritetinis darbas. Kandidatas išvardijo, ką, jo manymu,  būtina daryti kitaip - reikalingos aiškios, konkrečios ir tikslios žinutės rinkėjui, agresyvesnė rinkiminė kampanija, nuolatinis kalbėjimasis su vilniečiais jiems  rūpimomis temomis.

POVILAS PINELIS  darbą skyriuje organizuotų keliomis kryptimis:

1.Mobilizuotų skyriaus jėgas atkurti vilniečių pasitikėjimą socialdemokratais.

 „Tam reikia susitvarkyti viduje. Reikia mažiau procedūrų, daugiau – darbo“,- įsitikinęs P.Pinelis. Jis kvietė bendrapartiečius kurti  tiltus su profsąjungomis, asociacijomis, įstaigomis ir neformaliais judėjimais, kviesti į savo būrį naujus narius su naujomis idėjomis ir energija. Taip pat Povilas Pinelis kvietė sukurti tamprų ryšį su LSDP frakcija Seime tam, kad Vilniaus socialdemokratų idėjos ir pasiūlymai būtų įgyvendinami, į skyriaus  gretas įtraukti kuo daugiau energingų žmonių.

2.Įtraukti vilniečius į socialdemokratų veiklą.

Kandidatas įsitikinęs, jog reikia būti aktyvesniems, eiti ir klausti vilniečių apie jų problemas. Pasak jo, reikia kalbėtis su vilniečiais, klausti kuo jie gyvena,  kalbinti  kieme, gatvėje, darbe.

„Remdamiesi žmonių patirtimis, ruoškime savo rinkimų programą, kelkime nacionalinio žinomumo lyderį pirmuoju numeriu“, -kvietė kandidatas.

Povilas Pinelis yra LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininko pavaduotojas, Tarybos ir Prezidiumo narys.

ANTANAS VALIONIS. Diplomatas, buvęs užsienio reikalų ministras išdėstė nuomonę socialdemokratijos, partijos ir skyriaus politikos klausimais.

Kaip sakė A.Valionis, partijos sistema yra integrali. Ji turi būti  vieninga. Kiekvienas skyrius yra partijos dalis. Kai kurios Vilniaus socialdemokratų problemos būdingos ir kitiems skyriams, kai kurios ne. Reikalinga analizė.

Kandidatas kvietė išsaugoti ką turime įvairiais įmanomais būdais - jungti, plėsti, telkti.

„Taip pat turime susigrąžinti, ką praradome. Neformalių pokalbių metu girdžiu, jog daugelis mūsų atskilusių bendraminčių blaškosi, abejoja, galvoju, kad sugrįžtų. Padėkime jiems, ištieskime ranką“, - sakė A.Valionis.

Kandidatas pabrėžė, kad per mažai skyriuje kalbama ir diskutuojama  tautiniais klausimais, Vilnius juk yra daugiatautis,  į savivaldos rinkimus reikia eiti su aiškia, visų vilniečių lūkesčius aprėpiančia programa.

A.Valionis akcentavo jaunų žmonių pritraukimo, nario mokesčio mokėjimo ir kitus klausimus.

---

LSDP Vilniaus miesto skyriaus pirmininkas bus renkamas ataskaitinėje - rinkiminėje konferencijoje.

Debatus organizavo Arvydas Domanskis ir Tajana Levickienė.

 

Close