PATVIRTINTA
LSDP Vilniaus miesto skyriaus
2017 m. spalio 14 d. konferencijoje

 

Lietuvos socialdemokratų partijos
Vilniaus miesto skyriaus
ĮSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Vilniaus miesto skyriaus (toliau – Skyrius) įstatai parengti LSDP Statuto pagrindu ir reglamentuoja skyriaus veiklą, jo renkamų organų formavimo ir jų posėdžių sušaukimo tvarką, skyriaus kandidatų sąrašų įvairiems rinkimams, įskaitant ir rinkimus į LSDP valdymo organus, sudarymo tvarką.
2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, Skyriaus įstatais, kitais aukštesnių LSDP organų nutarimais.
3. Skyrius yra Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje veikiantis struktūrinis LSDP padalinys.
4. Skyrius nėra juridinis asmuo, už skyriaus prievoles atsako LSDP. Skyrius turi savo sąskaitas bankuose ir antspaudą.
5. Finansai skyriuje tvarkomi pagal LSDP tarybos patvirtintą tvarką.
6. Raštvedyba skyriuje tvarkoma pagal galiojančias taisykles.
7. Skyriaus buveinė yra J.Basanavičiaus g. 16, LT-03224 Vilnius.

II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

8. LSDP Vilniaus miesto skyriaus tikslai:
8.1. Atstovauti LSDP Vilniaus miesto savivaldybėje. Aktyvinti LSDP veiklą savivaldybės taryboje.
8.2. Plėsti partijos narių ir rėmėjų gretas.
8.3. Dalyvauti rinkimų ir referendumų kampanijose.
9. LSDP Vilniaus miesto skyriaus uždaviniai:
9.1. Įgyvendinti LSDP programą, partijos rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.
9.2.Skleisti socialdemokratijos idėjas, aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą, organizuoti socialdemokratinį švietimą.
9.3. Užtikrinti galimybę partijos nariams aktyviai dalyvauti partinėje veikloje.
9.4. Analizuoti vilniečių nuomones ir problemas aktualiais miesto gyvenimo klausimais, teikti pasiūlymus frakcijai dėl jų sprendimo savivaldybėje.
9.5. Dalyvauti savivaldybės komisijų, gyventojų bendruomenių bei kitų visuomeninių institucijų darbe.
9.6. Rengti savivaldybės tarybos rinkimų programas, kandidatų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą sąrašus, teikti siūlymus dėl kandidatų į Lietuvos Respublikos Prezidento postą, Seimą, Europos Parlamentą.
9.7. Aktyviai dalyvauti visų lygių rinkimų bei referendumų kampanijose.
9.8. Teikti rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems Seimo bei savivaldybės tarybos nariams.
9.9. Organizuoti gyventojų susitikimus su Seimo ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos LSDP frakcijų nariais.
9.10. Užtikrinti, efektyvią nuolat atnaujinamos informacijos sklaidą apie LSDP ir skyriaus veiklą, panaudojant visas galimas vidinės bei išorinės komunikacijos priemones.
9.11. Organizuoti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, politines akcijas.
9.12. Pagal grupių rekomendacijas formuoti skyriaus aktyvo rezervą (toliau – rezervas) iš aktyviausių, kompetentingų ir nepriekaištingą reputaciją turinčių skyriaus narių. Sudarant savivaldybės, LR Seimo, LSDP valdymo organų ar kitų rinkimų kandidatų nuo skyriaus sąrašus ar skyrimui į atsakingas pareigas valstybės tarnyboje sąrašus pirmiausia svarstomos ir į juos įtraukiamos rezerve įrašytos partijos narių kandidatūros. Skyriaus aktyvo rezervo sudarymo ir administravimo aprašą tvirtina skyriaus taryba.
9.13. Bendradarbiauti su kitų partijų Vilniaus miesto padaliniais, nevyriausybinėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis ginant žmonių interesus.
9.14. Palaikyti ryšius su kitų šalių socialdemokratinėmis partijomis ir organizacijomis.
9.15. Spręsti kitus LSDP uždavinius Vilniaus mieste.

III. SKYRIAUS STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

10. Skyriaus konferencija yra aukščiausias skyriaus organas.
10.1. Konferencija šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Konferenciją šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau kaip 1/3 skyriaus partijos narių.
10.2. Tarybos nutarime dėl konferencijos sušaukimo turi būti nurodyta: konferencijos vieta ir data, darbotvarkė, delegatų nuo partijos grupių atstovavimo normos ir jų išrinkimo terminas. Skyriaus sekretoriatas kvietimus ir nutarimų projektus delegatams privalo pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki konferencijos datos. Konferencijoje dalyvauti be balsavimo teisės gali būti kviečiami ir kiti partijos nariai bei rėmėjai. Juos skyriaus tarybos, prezidiumo ar konferencijos iniciatorių pavedimu kviečia skyriaus sekretoriatas. Konferencijos posėdis turi būti protokoluojamas. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
10.3. Konferencijos, kai ją sušaukti reikalauja partijos grupės, sušaukimo tvarka:
10.3.1. Konferencijos sušaukimo iniciatoriai turi pateikti skyriaus tarybai per sekretoriatą paraišką, kurioje turi būti nurodytos konferencijos sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl vietos ir datos, darbotvarkės, siūlomų sprendimų projektai. Prie paraiškos turi būti pridėti partijos grupių, jungiančių ne mažiau kaip 1/3 skyriaus partijos narių, susirinkimų protokolai su grupių sprendimais, pritariančiais konferencijos sušaukimui.
10.3.2. Skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu vienas iš pavaduotojų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paraiškos gavimo sekretoriate dienos turi sušaukti prezidiumo posėdį, kuris ne vėliau kaip per 7 dienas turi sušaukti tarybos posėdį iniciatorių paraiškai svarstyti. Skyriaus konferencija turi įvykti per 30 dienų nuo paraiškos gavimo taryboje dienos.
10.3.3. Jei per 10 darbo dienų nuo konferencijos iniciatorių paraiškos gavimo sekretoriate dienos skyriaus taryba nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus konferenciją, konferencija gali būti šaukiama iniciatorių sprendimu, kuris turi atitikti šių Įstatų 10.2. punkto reikalavimus. Šiuo atveju sekretoriatas privalo techniškai (padauginti dokumentus, išsiųsti pakvietimus, pasirūpinti patalpomis) padėti iniciatoriams sušaukti konferenciją.
10.4. Konferencija yra teisėta, kai joje dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 delegatų. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas konferencijos delegatas siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 konferencijos delegatų pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų konferencijos delegatų skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų konferencijos delegatų skaičius turi būti ne mažesnis negu konferencijos kvorumas.

11. Skyriaus konferencija:
11.1. Svarsto partijos ir skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus.
11.2. Priima ir keičia skyriaus įstatus.
11.3. Kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją bei etikos ir procedūrų komisiją skyriaus tarybos nustatyta tvarka. Partijos narys teisę būti renkamas į šiuos organus įgyja po nepertraukiamų vienerių narystės LSDP metų. Nurodytų komisijų nariai negali būti renkami į skyriaus tarybą. Skyriaus pirmininko teikimu konferencija renka jo pirmąjį ir kitus pavaduotojus. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Kandidatams į skyriaus pirmininkus būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Skyriaus pirmininku negali būti LSDP pirmininkas. Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų – atsistatydina, taip pat ligos, ilgalaikės komandiruotės atveju ar kai jam skiriama partinė nuobauda papeikimas, jo įgaliojimus iki artimiausios eilinės arba neeilinės konferencijos vykdo pirmasis pavaduotojas. Naujas pirmininkas renkamas artimiausioje eilinėje arba neeilinėje konferencijoje. Kai skyriaus pirmininko pirmasis pavaduotojas negali eiti savo pareigų - atsistatydina, taip pat ligos, ilgalaikės komandiruotės atveju ar kai jam skiriama partinė nuobauda papeikimas, jo įgaliojimus iki artimiausios eilinės arba neeilinės konferencijos skyriaus taryba suteikia vienam iš pavaduotojų. Asmuo, laikinai einantis skyriaus pirmininko pareigas, tą patį laikotarpį vietoj skyriaus pirmininko eina ir LSDP tarybos nario pareigas.
Ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje atsiskaito anksčiau juose išrinkti organai ir baigia savo kadenciją. Nauji išrinkti organai savo įgaliojimus įgyja nuo išrinkimo ataskaitinėje rinkiminėje konferencijoje dienos. Jeigu skyrius iki LSDP suvažiavimo dienos neišrenka naujų valdymo organų, senieji valdymo organai netenka galios nuo LSDP suvažiavimo dienos. Suvažiavime išrinkta nauja LSDP taryba sudaro darbo grupę, kuri per 3 mėnesius nuo suvažiavimo pasibaigimo dienos organizuoja naujus skyriaus valdymo organų rinkimus. Šiuose rinkimuose renkama tik slaptu balsavimu. Naujuose rinkimuose skyriaus atstovai į LSDP valdymo organus nerenkami.
11.4. Esant pagrindui nutraukia renkamų organų įgaliojimus pirma laiko.
11.5. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į Lietuvos Respublikos Seimo narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatus į Europos Parlamento narius.
11.6. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje ataskaitas ir vertina jų darbą, sudaro galimybę išklausyti LSDJS skyriaus ir LSDMS klubo informaciją apie jų veiklą.
11.7. Tvirtina partijos rinkimų į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą programą bei pagal galiojančius LR įstatymus iškelia kandidatus į savivaldybės tarybą ir į merus.
11.8. Renka delegatus į LSDP suvažiavimą, aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP valdymo organus.
11.9. Suteikia skyriaus Garbės pirmininko vardą. Skyriaus Garbės pirmininkas atstovauja skyriui aukščiausiu lygiu ir rūpinasi skyriaus reputacija. Asmuo, kuriam suteiktas skyriaus Garbės pirmininko vardas, gali dalyvauti skyriaus konferencijoje, skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise.

12. Skyriaus taryba vadovauja skyriui tarp konferencijų.
12.1. Skyriaus tarybos narių skaičių nustato skyriaus konferencija ir ją renka dvejų metų kadencijai. Preliminarų konferencijoje renkamų tarybos narių skaičių nustato skyriaus taryba. Grupei tenkančių iškelti kandidatų skaičius nustatomas proporcingai grupės narių skaičiui. Grupėse iškeltų kandidatų sąrašas teikiamas konferencijai. Konferencija turi teisę motyvuotai išbraukti iš sąrašo vienas kandidatūras ir įrašyti kitas bei pakeisti tarybos nustatytą preliminarų tarybos narių skaičių. Papildomai be rinkimų į tarybos sudėtį įtraukiami: skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai, LSDP nariai savivaldybės taryboje ir poskyrių tarybų pirmininkai. Renkant tarybą turi būti laikomasi LSDP statute nustatytų lyčių ir jaunimo atstovavimo normų. Kadencijos metu išrinkti tarybos nariai eina pareigas iki kadencijos pabaigos.
12.2. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Posėdį šaukia skyriaus prezidiumas savo iniciatyva arba reikalaujant 1/3 tarybos narių. Siūlymus į tarybos posėdžio darbotvarkę teikia prezidiumas, poskyrių, partijos grupių vadovai bei atskiri partijos nariai. Posėdžiuose, tarybai leidus, gali dalyvauti ir pasisakyti bet kuris LSDP narys. Tarybos posėdžiui vadovauja skyriaus pirmininkas arba, jam nesant, vienas iš jo pavaduotojų. Posėdžio protokolus rengia atsakingasis sekretorius. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
12.3. Prezidiumo nutarime dėl tarybos posėdžio sušaukimo turi būti nurodyta: posėdžio vieta ir data, darbotvarkė. Skyriaus sekretoriatas kvietimus su darbotvarke ir nutarimų projektus tarybos nariams privalo pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki tarybos posėdžio datos.
12.4. Tarybos posėdžio, kai jį sušaukti reikalauja 1/3 tarybos narių, sušaukimo tvarka:
12.4.1. Tarybos posėdžio iniciatoriai per sekretoriatą turi pateikti skyriaus prezidiumui paraišką, pasirašytą 1/3 tarybos narių, kurioje turi būti nurodytos posėdžio sušaukimo priežastys ir tikslai, pateikti pasiūlymai dėl vietos ir datos, darbotvarkės, siūlomų sprendimų projektai.
12.4.2. Skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu vienas iš pavaduotojų ne vėliau kaip per 10 dienų nuo paraiškos gavimo sekretoriate dienos turi sušaukti prezidiumo posėdį, kuris privalo priimti sprendimą dėl tarybos posėdžio sušaukimo. Skyriaus tarybos posėdis turi įvykti per 20 dienų nuo paraiškos gavimo skyriaus prezidiume dienos.
12.4.3. Jei per 10 dienų nuo posėdžio iniciatorių paraiškos gavimo sekretoriate dienos skyriaus prezidiumas nepriėmė sprendimo sušaukti skyriaus tarybos posėdį, jis gali būti šaukiamas iniciatorių sprendimu, kuris turi atitikti šių Įstatų 12.3. punkto reikalavimus. Šiuo atveju sekretoriatas privalo techniškai (padauginti dokumentus, išsiųsti pakvietimus, pasirūpinti patalpomis) padėti iniciatoriams sušaukti tarybos posėdį.
12.5. Tarybos posėdis ypatingos skubos klausimams, atsiradusiems dėl nuo skyriaus nepriklausančių aplinkybių, apsvarstyti šaukiamas prezidiumo iniciatyva arba ne mažiau kaip trečdalio tarybos narių iniciatyva. Tarybos posėdį tarybos narių iniciatyva privalo sušaukti skyriaus atsakingasis sekretorius, gavęs prašymą, pasirašytą ne mažiau kaip trečdalio tarybos narių. Tarybos nariai apie posėdį ir jo darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios. Šiuo atveju nutarimų projektai iš anksto tarybos nariams gali būti nepateikiami.
12.6. Skyriaus tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas tarybos narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo kvorumas.
12.7. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, prezidiumui ir valdybai. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas asmeniškai atsakingas už partijos narių apskaitos tinkamą organizavimą skyriuje ir elektroninį narių registrą, atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, LSDP tarybai, LSDP prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.

13. Skyriaus taryba:
13.1. Nustato prezidiumo narių skaičių ir iš tarybos narių 2 metams renka jo narius skyriaus tarybos nustatyta tvarka. Kandidatus į prezidiumo narius siūlo skyriaus pirmininkas, valdyba, poskyrių tarybos ir skyriaus tarybos nariai. Taryba turi teisę motyvuotai išbraukti iš sąrašo vienas kandidatūras ir įrašyti kitas. Renkant prezidiumą turi būti laikomasi LSDP statute nustatytų lyčių ir jaunimo atstovavimo normų. Skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai prezidiumo nariais tampa pagal pareigas.
13.2. Kas dveji metai skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių ir iždininką. Rinkimų kampanijai pirmininko teikimu skiria rinkimų štabo vadovą.
13.3. Formuoja poskyrius, nustato jų veikimo teritoriją, priima sprendimus dėl grupių priskyrimo poskyriams.
13.4. Formuoja nuolatines tarybos komisijas. Nuolatinių komisijų sudėtį ir pirmininkus skyriaus pirmininko teikimu tvirtina skyriaus prezidiumas. Kiekvienas skyriaus tarybos narys privalo dalyvauti bent vienos nuolatinės komisijos darbe. Nuolatinės komisijos veikia pagal tipinį reglamentą, kurį tvirtina prezidiumas. Nuolatinės komisijos (kiekviena savo veiklos srityje) rengia pasiūlymus ir rekomendacijas skyriaus programiniams dokumentams bei skyriaus pozicijų, rekomendacijų bei siūlymų LSDP frakcijai savivaldybės taryboje dėl aktualiausių Vilniaus miesto socialinių, ekonominių ir kitų klausimų sprendimų projektus.
13.5. Svarsto įvairius partijos ir skyriaus veiklos klausimus ir priima atitinkamus nutarimus.
13.6. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, paveda skyriaus prezidiumui registruoti partijos grupes, koordinuoti jų veiklą,
13.7. Nutraukia partijos grupės veiklą, jeigu ji prieštarauja LSDP programai ar statutui.
13.8. Sudaro ir tvirtina veiklos planus, paskirsto konkrečius darbus tarybos nariams, kontroliuoja jų vykdymą.
13.9. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į apygardų rinkimų (referendumų) komisijas.
13.10. Skyriaus pirmininko teikimu tvirtina LSDP frakcijos savivaldybės taryboje seniūną ir jo pavaduotoją.
13.11. Nuolat svarsto ir teikia rekomendacijas bei siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.
13.12. Išklauso tarybos narių, sekretoriato darbuotojų, LSDP frakcijos savivaldybės taryboje narių informaciją apie jų funkcijų vykdymą.
13.13. Aptaria ir priima sprendimus dėl jungtinio kandidatų sąrašo savivaldybės tarybos rinkimams, koalicijų ir koalicinės sutarties savivaldybės taryboje sudarymo, keitimo ir nutraukimo, dėl kandidatų į savivaldybės mero pavaduotojų, administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojų pareigas pateikimo LSDP frakcijai savivaldybės taryboje.
13.14. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.
13.15. Pagal LSDP tarybos nustatytą atstovavimo normą tvirtina skyriaus atstovų į LSDP konferenciją sąrašą. Skyriaus tarybos nustatyta tvarka kandidatūras į atstovų sąrašą gali siūlyti grupės, poskyrių tarybos, skyriaus prezidiumas ir skyriaus taryba.
13.16. Tvirtina skyriaus aktyvo rezervo formavimo tvarką, kitus skyriaus veiklą reglamentuojančius dokumentus.
13.17. Priima sprendimą dėl valdybos sudarymo,tvirtina jos darbo reglamentą. Į valdybą įeina skyriaus pirmininkas, jo pavaduotojai ir atsakingasis sekretorius.
14. Skyriaus tarybos prezidiumas:
14.1. Vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, skyriaus tarybos pavedimu registruoja partijos grupes, koordinuoja poskyrių ir grupių veiklą, įteikia LSDP nario bilietus tais atvejais, kai jie nebuvo įteikti skyriaus sekretoriate ar grupėse.
14.2. Paveda skyriaus sekretoriatui tvarkyti partijos narių apskaitą ir nuolat tikslinti narių įskaitą. Paveda skyriaus sekretoriatui vykdyti išvykusių į užsienį darbo ar tarnybos reikalais ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui bei rėmėjų apskaitą. Rėmėjai (kolektyvinių rėmėjų atstovai) gali dalyvauti skyriaus veikloje su patariamojo balso teise.
14.3. Poskyrių tarybų teikimu registruoja naujas skyriaus grupes. Techninį registracijos darbą atlieka skyriaus sekretoriatas.
14.4. Priima į partiją naujus narius, kai į ją stoja buvę kitų partijų nariai. Asmuo laikomas partijos nariu nuo partijos grupės ar prezidiumo nutarimo priėmimo dienos. Organizuoja naujų narių mokymus.
14.5. Svarsto partijos narių prašymus ir pareiškimus dėl išstojimo iš LSDP ar narystės partijoje sustabdymo ir priima atitinkamus sprendimus. Išklauso informaciją apie grupėse ir per Politinių partijų narių informacinę sistemą išstojusius iš LSDP narius. Paveda sekretoriatui fiksuoti narystės sustabdymo ir atstatymo faktą, įrašant į atskirą sustabdžiusių narystę partijoje sąrašą ar iš jo išbraukiant. Sekretoriatas turi užtikrinti, kad sustabdęs narystę partijoje nebūtų skaičiuojamas į renkamo organo kvorumą, jeigu tokio organo nariu yra išrinktas.
14.6. Skyriaus etikos ir procedūrų komisijos siūlymu gali partijos nariui pareikšti papeikimą, pašalinti jį iš LSDP ar sustabdyti jo narystę partijoje. Nuobaudos skiriamos ar naikinamos tik slaptu balsavimu. LSDP narys arba jo atstovas privalo būti pakviestas dalyvauti posėdyje, kuriame bus svarstomas jo klausimas. Jeigu narys atsisakė dalyvauti, prezidiumas privalo jį informuoti apie nuobaudos paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo posėdžio dienos.
14.7. Priima sprendimus dėl lengvatų suteikimo nariams, negalintiems mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio.
14.8. Prižiūri, kaip vykdomas skyriaus biudžetas.
14.9. Tvirtina skyriaus pirmininko pavaduotojų ir prezidiumo narių funkcijas.
14.10. Sudaro skyriaus sekretoriatą, į kurį įeina atsakingasis(-oji) sekretorius(-ė), iždininkas(-ė) ir kiti darbuotojai. Tvirtina skyriaus sekretoriato darbuotojų pareigybių aprašymus ir nustato jiems atlyginimus.
14.10.1. Atsakingasis sekretorius kuruoja ir koordinuoja skyriaus veiklos organizacinius klausimus, vadovaudamasis LSDP narių apskaitos instrukcijos nuostatomis tvarko skyriaus partijos narių apskaitą, organizuoja ir vadovauja skyriaus sekretoriato darbui.
14.10.2. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje bei vykdo skyriaus finansų apskaitą, vadovaudamasis LSDP prezidiumo patvirtinta „LSDP nario mokesčio mokėjimo tvarka“.
14.10.3. Rinkimų štabo vadovas organizuoja štabo veiklą ir užtikrina numatytų rinkimų kampanijų akcijų ir veiksmų vykdymą.
14.11. Rengia ir teikia tarybai tvirtinti skyriaus veiklos planus.
14.12. Analizuoja partijos poskyrių bei grupių veiklą, teikia jiems metodinę bei praktinę paramą.
14.13. Analizuoja miesto gyvenimo problemas, teikia paramą savivaldybės tarybos nariams.
14.14. Skyriaus rinkimų štabo vadovo teikimu tvirtina miesto rinkimų štabo sudėtį bei veiklos planus. Tarybos pavedimu tvirtina skyriaus kandidatus į rinkimų ir referendumų komisijų pirmininkus.
15. Prezidiumo posėdžius kviečia skyriaus pirmininkas arba jo pavedimu – pirmininko pavaduotojas. Posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį. Posėdis taip pat gali būti sušauktas raštu reikalaujant 1/3 prezidiumo narių. Šiuo atveju posėdį privalo sušaukti skyriaus atsakingasis sekretorius. Skyriaus sekretoriatas kvietimus su darbotvarke ir nutarimų projektus prezidiumo nariams privalo pateikti ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki prezidiumo posėdžio datos. Prezidiumo posėdis ypatingos skubos klausimams apsvarstyti turi būti sušauktas per 1 dieną. Šiuo atveju prezidiumo nariai apie posėdį ir jo darbotvarkę informuojami ne vėliau kaip likus 24 valandoms iki posėdžio pradžios, o nutarimų projektai iš anksto prezidiumo nariams gali būti nepateikiami. Posėdžio protokolus rengia skyriaus atsakingas sekretorius arba jo pavedimu kitas sekretoriato darbuotojas. Protokolas turi būti surašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
16. Prezidiumo posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas prezidiumo narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių prezidiumo narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų prezidiumo narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų prezidiumo narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo kvorumas.

17. Skyriaus finansų komisija:
17.1. Komisija stebi ir analizuoja skyriaus finansinę veiklą, nario mokesčio surinkimą, teikia pagalbą grupių iždininkams, tikrina grupių finansines ataskaitas. Ne rečiau kaip kartą per pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus ne vėliau kaip per 1 savaitę po patikrinimo pateikia skyriaus prezidiumui, o partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai. Komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir etikos komisijos nariai. Vienos lyties atstovų skaičius komisijoje negali viršyti 60 %.
17.2. Finansų komisijos posėdžius šaukia jos pirmininkas ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
17.3. Komisijos pirmininkas ir jo pavaduotojai renkami pirmajame posėdyje.
17.4. Komisijos darbą techniškai (padaugina dokumentus, informuoja telefonu arba išsiunčia sprendimų kopijas suinteresuotiems asmenims) aptarnauja skyriaus sekretoriatas.
17.5. Komisija dirba pagal skyriaus tarybos priimtus ir jos veiklą reglamentuojančius nuostatus.

18. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija:
18.1. Nagrinėja partijos narių, partijos organų pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus dėl nuobaudų skyrimo LSDP statuto 14 straipsnyje nustatyta tvarka.
18.1.1. Priima sprendimus dėl įspėjimo partijos nariui pareiškimo. Nuobaudos skiriamos ar naikinamos tik slaptu balsavimu. LSDP narys arba jo atstovas privalo būti pakviestas dalyvauti posėdyje, kuriame bus svarstomas jo klausimas. Jeigu narys atsisakė dalyvauti, komisija privalo jį informuoti apie nuobaudos paskyrimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo posėdžio dienos.
18.1.2. Rengia prezidiumo nutarimų projektus dėl papeikimo partijos nariui pareiškimo, pašalinimo iš LSDP arba narystės partijoje sustabdymo ir teikia juos prezidiumui tvirtinti.
18.1.3. Partijos grupės arba skyriaus finansų komisijos siūlymu priima sprendimus dėl partijos narių išbraukimo iš sąrašų, rengia prezidiumo nutarimų projektus ir teikia juos prezidiumui tvirtinti.
18.2. Komisija teikia išvadą, ar sudarant kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašus nebuvo pažeista LSDP tarybos patvirtinta jų sudarymo tvarka ir LSDP statutas. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisėtumo. Šie sprendimai įsigalioja nuo priėmimo momento ir yra privalomi sprendime minimiems asmenims. Apie priimtus sprendimus komisija ne vėliau kaip per tris darbo dienas raštu informuoja skyriaus atsakingąjį sekretorių. Skyriaus atsakingasis sekretorius organizuoja komisijos priimtų sprendimų įgyvendinimą, suinteresuotoms šalims apie komisijos priimtus sprendimus praneša ne vėliau kaip per 2 darbo dienas raštu.
18.3. Komisijos posėdžius kviečia jos pirmininkas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.
18.4. Komisijos pirmininkas, jo pavaduotojas(-ai) ir sekretorius renkami pirmajame posėdyje.
18.5. Komisija atlieka skyriaus konferencijos mandatų komisijos funkcijas. Komisijos pirmininkas dalyvauja skyriaus prezidiumo ir tarybos posėdžiuose. Komisijos nariu negali būti skyriaus tarybos ir finansų komisijos nariai. Vienos lyties atstovų skaičius komisijoje negali viršyti 60 %.
18.6. Komisijos darbą techniškai (padaugina dokumentus, informuoja telefonu arba išsiunčia sprendimų kopijas suinteresuotiems asmenims) aptarnauja skyriaus sekretoriatas.
18.7. Komisija dirba pagal skyriaus tarybos priimtus ir jos veiklą reglamentuojančius nuostatus.

19. Poskyriai:
19.1. Poskyriai sudaromi LR Seimo rinkimų vienmandatėse apygardose ar kitoje teritorijoje iš toje teritorijoje veikiančių partijos grupių. Sprendimą dėl poskyrių sudarymo priima skyriaus taryba. Grupės, sudarytos profesiniu pagrindu, privalo dalyvauti vieno iš poskyrių veikloje. Šios grupės turi teisę pasirinkti poskyrį grupės narių susirinkime priimdamos nutarimą. Grupė, nepasirinkusi poskyrio, skiriama į skyriaus tarybos nuožiūra parinktą poskyrį.
19.2 Pagrindinis poskyrio uždavinys yra organizuoti ir koordinuoti poskyrio teritorijoje esančių partijos grupių veiklą, rengiant rinkimus bei bendras partijos akcijas, organizuoti vilniečių susitikimus su LR Seimo bei savivaldybės tarybos nariais, teikti jiems paramą.
19.3. Poskyrio grupių veiklai vadovauja poskyrio taryba. Poskyrio tarybos nariai renkami poskyrio grupėse dvejiems metams pagal skyriaus tarybos nustatytas atstovavimo normas ir tvarką. Poskyrio tarybos pirmininką ir jo pavaduotojus renka poskyrio tarybos nariai. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai. Poskyrio tarybos pirmininkas organizuoja poskyrio tarybos veiklą, rūpinasi, kad grupės gautų reikalingą paramą bei informaciją, atsako už poskyrio dokumentacijos tvarkymą ir pateikimą skyriaus sekretoriatui, kontroliuoja ir atsako už poskyriui skirtų 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) lėšų panaudojimo atitikimą nustatytai skyriaus prezidiumo tvarkai. Poskyrio taryba atsiskaito savo poskyrio grupėms. Poskyrio tarybos posėdžiai rengiami pagal poreikį, bet ne rečiau kaip 1 kartą per ketvirtį.
19.4 Poskyrio tarybos posėdžiai yra teisėti, kai juose dalyvauja daugiau kaip pusė išrinktų narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas tarybos narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių tarybos narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų tarybos narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo kvorumas. Poskyrio tarybos posėdžiai protokoluojami. Protokolas turi būti surašytas ir pristatytas į skyriaus sekretoriatą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.
19.5. Poskyrio tarybos posėdį, kuriame renkamas naujos kadencijos poskyrio tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojai, šaukia kadenciją baigianti taryba. Jeigu iki skyriaus ataskaitinės rinkiminės konferencijos dienos neišrenkami nauji poskyrio tarybos nariai, jos pirmininkas ir jo pavaduotojai, skyriaus tarybos prezidiumas per 3 mėnesius nuo skyriaus ataskaitinės rinkiminės konferencijos pasibaigimo dienos organizuoja naujus poskyrio valdymo organų rinkimus. Šiuose rinkimuose renkama tik slaptu balsavimu. Poskyrio tarybos pirmininkas nuo išrinkimo dienos tampa skyriaus tarybos nariu.

20. Poskyrio taryba:
20.1. Savo nuožiūra šaukia bendrą poskyrio grupių susirinkimą arba poskyrio grupių atstovų konferenciją aktualiems poskyrio, skyriaus ar partijos gyvenimo klausimams aptarti. Neeilinį susirinkimą arba atstovų konferenciją poskyrio taryba privalo sušaukti per keturias savaites nuo raštiško 1/3 poskyrio grupių susirinkimų arba 1/3 poskyrio narių reikalavimo įteikimo poskyrio tarybos pirmininkui.
20.2. Teikia skyriaus tarybai ar jos prezidiumui siūlymus visais partijos strategijos ir taktikos klausimais.
20.3. Paskirsto partijos grupėms rinkimų apylinkes, kuriose grupės turi vykdyti rinkimų ir agitacinę veiklą. Organizuoja naujų partijos grupių steigimą, siekdama, kad kiekvienoje rinkimų apylinkėje veiktų viena partijos grupė. Poskyrio taryba turi teisę siūlyti skyriaus tarybos prezidiumui jungti ar skaidyti partijos grupes, rengia skyriaus prezidiumo nutarimų dėl naujų partijos grupių įregistravimo projektus ir ne vėliau kaip per 15 dienų teikia juos prezidiumui tvirtinti.
20.4. Skyriaus tarybos nustatyta tvarka siūlo kandidatus į vienmandates LR Seimo rinkimų apygardas ir kandidatus į skyriaus renkamus valdymo organus.
20.5. Siūlo skyriaus tarybos prezidiumui kandidatus į rinkimų (referendumų) apygardos ir apylinkių komisijų pirmininkus.
20.6. Vykdo apygardoje agitacinę veiklą ruošiantis visų lygių rinkimams.
20.7. Organizuoja rinkimų palaikymo grupes iš partijos narių bei rėmėjų savo apygardoje bei jos apylinkėse.
20.8. Palaiko glaudžius ryšius su Seimo bei savivaldybės tarybos nariais, rengia jų susitikimus su rinkėjais, partijos nariais, vilniečiais.
20.9. Organizuoja socialdemokratinių idėjų sklaidą.
20.10. Atlieka apygardos rinkimų štabo funkcijas arba tokį štabą suformuoja.

21. Partijos grupės:
21.1. Partijos grupės kuriasi teritoriniu principu – vienoje ar keliose rinkimų apylinkėse, seniūnijoje – paprastai pagal gyvenamąją vietą arba veiklą toje teritorijoje. Atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu. Partijos grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 10 narių. Partijos grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo skyriaus prezidiume dienos. Partijos grupės, kuriose yra daugiau kaip 50 narių, gali rinkti grupės tarybą ir steigti pogrupius.
21.2. Partijos grupės aukščiausias organas – susirinkimas, kuris šaukiamas ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius. Jame svarstomi partijos veiklos klausimai, priimami nutarimai. Susirinkimus šaukia grupės pirmininkas arba jo pavedimu – pavaduotojas. Grupės pirmininkas arba jo pavaduotojas apie grupės susirinkimo datą, laiką ir vietą turi informuoti sekretoriatą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas. Neeilinis grupės susirinkimas gali būti sušauktas 1/3 grupės narių pageidavimu. Susirinkimai protokoluojami, prie protokolo pridedamas susirinkimo dalyvių registracijos lapas, rodantis susirinkimo kvorumą. Protokolai ir kita grupės dokumentacija pristatoma į sekretoriatą per 5 darbo dienas ir saugoma sekretoriate.
21.3. Grupė, priėmusi sprendimą dėl naujų partijos narių priėmimo arba dėl narių išstojimo ar narių išbraukimo, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti susirinkimo protokolo išrašą skyriaus sekretoriatui, kuris įtraukia naują narį į įskaitą ir išduoda nario bilietą arba išstojusį narį išbraukia iš įskaitos, o grupės sprendimą dėl narių išbraukimo perduoda skyriaus Etikos ir procedūrų komisijai svarstyti.
21.4. Grupės susirinkimas yra teisėtas, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/3 narių. Partijos grupių, kurių narių skaičius ne didesnis nei 10, susirinkimas teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė narių. Visi nutarimai priimami daugiau kaip pusės dalyvaujančiųjų balsais. Balsavimas gali būti atviras arba slaptas. Jei bent vienas grupės narys siūlo klausimą spręsti slaptu balsavimu, dėl balsavimo būdo yra balsuojama. Jeigu 1/3 posėdyje dalyvaujančių grupės narių pritaria slaptam balsavimo būdui, klausimas sprendžiamas slaptu balsavimu. Atviro balsavimo metu, prieš priimant sprendimus ir nutarimus, patikslinamas dalyvaujančiųjų grupės narių skaičius, o slapto balsavimo metu jis nustatomas pagal išduotų biuletenių skaičių. Abiem atvejais dalyvaujančiųjų grupės narių skaičius turi būti ne mažesnis negu susirinkimo kvorumas.
21.5. Kas dveji metai grupė renka grupės pirmininką, jo pavaduotojus ir iždininką. Jais vienu metu negali būti skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai. Grupės pirmininkas organizuoja visą grupės narių veiklą, naujų narių priėmimą, rūpinasi, kad grupės nariai gautų reikalingą paramą bei informaciją, atsako už grupės dokumentacijos tvarkymą ir pateikimą poskyrio tarybai ar sekretoriatui, kontroliuoja ir atsako už grupei skirtų 10 proc. surinkto nario mokesčio lėšų panaudojimo atitikimą skyriaus prezidiumo nustatytai tvarkai.
21.6. Partijos grupės veikla gali būti nutraukta skyriaus tarybos nutarimu, jei ji prieštarauja LSDP programai ar statutui. Nutraukus grupės veiklą, jos nariai dalyvauja kitos grupės pagal jų pasirinkimą veikloje. Jei partijos grupė balsų dauguma nesutinka su skyriaus tarybos nutarimu dėl grupės veiklos nutraukimo, galutinį sprendimą LSDP etikos ir procedūrų komisijos, teikimu priima LSDP prezidiumas.

22. Partijos grupė:
22.1. Įgyvendina LSDP programą ir aukštesnių valdymo organų nutarimus. Numato savo veiklos kryptis, išsako poziciją ir teikia pasiūlymus partijos ir visuomenės gyvenimo klausimais. Kai 2/3 partijos grupės narių susirinkime priima nutarimą, kad nesutinka su skyriaus tarybos ar prezidiumo sprendimu, gali kreiptis į skyriaus konferenciją ar LSDP tarybą (prezidiumą) dėl tokio sprendimo sustabdymo ar pakeitimo, o jei nesutinka su poskyrio tarybos sprendimu, gali kreiptis į skyriaus prezidiumą ar tarybą.
22.2. Skleidžia socialdemokratines idėjas tarp miesto gyventojų, organizuoja renginius, platina partijos spaudą.
22.3. Priima į partiją naujus narius, protokoliniu sprendimu patvirtina partijos nario priėmimą ar prašymą išstoti iš LSDP.
22.4. Dalyvauja visų lygių rinkimų kampanijose, parenka ir pasiūlo poskyrio tarybai kandidatus į rinkimų (referendumų) apylinkių komisijų pirmininkus ir narius, siūlo kandidatus į savivaldybės tarybą, Lietuvos Respublikos Seimo ir Europos Parlamento narius, kandidatą į Lietuvos Respublikos Prezidentus, savivaldybės merus. Taip pat siūlo kandidatus į skyriaus ir LSDP valdymo organus. Padeda partijos remtiems Seimo, savivaldybių tarybų nariams jų praktinėje veikloje.
22.5. Teikia poskyrio tarybai pagalbą organizuojant vilniečių susitikimus su Seimo ir savivaldybės tarybos nariais.
22.6. Dalyvauja savivaldybės visuomeninių komisijų darbe, svarsto aktualias problemas ir teikia pasiūlymus joms spręsti.
22.7. Teikia skyriaus prezidiumui siūlymus dėl nario mokesčio lengvatų suteikimo partijos nariams, negalintiems mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio. Grupės iždininkas renka nario mokesčius, lėšas ir informaciją apie mokesčių surinkimą perduoda skyriaus iždininkui.

IV. SKYRIAUS LĖŠOS, NARIO MOKESTIS IR TURTAS

23. Skyriaus turtą sudaro paaukotas arba kitais teisės aktuose nustatytais būdais ir pagrindais įgytas turtas.
24. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoti, dovanoti , mainyti bei keisti gali tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą.
25. Skyriaus pinigines lėšas sudaro partijos narių mokesčiai ir teisės aktų nustatyta tvarka paaukotos lėšos.
26. Paprastai nario mokestis mokamas bankiniu pervedimu į skyriaus sąskaitą. Jis gali būti mokamas ir skyriaus iždininkui arba iždininkams grupėse. Nario mokesčio mokėjimas fiksuojamas apskaitos žiniaraščiuose. Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį partijos narį LSDP tarybai perveda po 3 eurus per metus. Savo reikmėms pagal prezidiumo nustatytą tvarką partijos grupė gali išleisti 10 proc. surinktų lėšų, o poskyriai – 1 proc. poskyriui skirto GPM sumą.
27. Partijos narys moka 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius, nario mokestį. Pensininkai, neturintys kitų pajamų, išskyrus pensiją, moka 1 Euro mokestį per mėnesį, o gaunantys ir kitas pajamas – 1 proc. nuo savo pajamų (įskaitant pensiją) atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Partijos narys, dėl objektyvių priežasčių negalintis mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, kreipiasi raštu į partijos grupę dėl tarpininkavimo ir siūlymo skyriaus prezidiumui taikyti jam mokesčio lengvatas. Pritaikius lengvatą nario mokestis negali būti mažesnis negu 0,3 euro.
28. Partijos narys, pretenduojantis dalyvauti skyriaus ar partijos renkamų organų rinkimuose ar būti pretendentu į visų lygių rinkimuose keliamus partijos kandidatus, pateikia skyriaus finansų komisijai savo pajamų deklaraciją. Jeigu iki renkamo organo išrinkimo ar rinkiminio sąrašo sudarymo dienos narys to padaryti nesuspėja, jis tai privalo padaryti per 30 kalendorinių dienų po renkamo organo išrinkimo ar rinkimų sąrašo sudarymo dienos. Neatitinkantys šių reikalavimų braukiami iš renkamo organo ar rinkiminio sąrašo.
29. Finansų apskaitą skyriuje tvarko skyriaus iždininkas. Skyriaus finansinius dokumentus pasirašo skyriaus pirmininkas arba jo įgaliotas pirmininko pavaduotojas ir skyriaus iždininkas.

V. PARTIJOS VEIKLA SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

30. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai kuria partijos frakciją Vilniaus miesto savivaldybės taryboje. Frakcija savo veiklą derina su skyriaus taryba bei jos prezidiumu, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, ne rečiau kaip vieną kartą per metus informuoja skyriaus tarybą apie savo veiklą.
31. LSDP frakcijos nariai Vilniaus miesto savivaldybės taryboje turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos ir prezidiumo posėdyje su sprendžiamojo balso teise. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos savivaldybės taryboje ir skyriaus prezidiumo bendri posėdžiai.
32. LSDP frakcijos Vilniaus miesto savivaldybės taryboje nariai privalo aktyviai dalyvauti partijos frakcijos ir Lietuvos savivaldybių socialdemokratų sąjungos veikloje.
33. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo partijos rinkimų programos ir nesilaiko LSDP Statuto bei skyriaus įstatų reikalavimų, partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

VI. BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS PARTIJOMIS, POLITINĖMIS, VISUOMENINĖMIS BEI PROFESINĖMIS ORGANIZACIJOMIS

34. Skyrius remia socialdemokratines organizacijas, veikiančias Vilniaus mieste, ir bendradarbiauja su kitų demokratinių partijų bei organizacijų skyriais, nevyriausybinėmis organizacijomis, visokeriopai padeda profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.
35. Skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms, skatina jų veiklą mieste.
36. Skyrius palaiko ryšius su užsienio socialdemokratinių ir kitų demokratinių partijų bei organizacijų teritorinėmis organizacijomis.

Close