Lietuvos socialdemokratų partijos Vilniaus miesto skyriaus  veiklą, struktūrą, renkamų organų formavimo ir jų posėdžių sušaukimo tvarką reglamentuoja Įstatai,  parengti LSDP Statuto pagrindu.

Aukščiausias skyriaus organas yra  Konferencija. Ji šaukiama ne rečiau kaip kartą per metus. Konferenciją šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms ne mažiau kaip 1/3 skyriaus partijos narių. Skyriaus konferencija svarsto partijos ir skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima nutarimus, rezoliucijas, pareiškimus, priima ir keičia skyriaus įstatus, kas 2 metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją bei etikos ir procedūrų komisiją skyriaus tarybos nustatyta tvarka.

Tarp konferencijų skyriui vadovauja TarybaSkyriaus tarybos narių skaičių nustato skyriaus konferencija ir ją renka dvejų metų kadencijai. Skyriaus tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per ketvirtį. Kas dveji metai skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių ir iždininką. Taryba formuoja poskyrius, nustato jų veikimo teritoriją, priima sprendimus dėl grupių priskyrimo poskyriams. Taip pat formuoja nuolatines tarybos komisijas.

Prezidiumas vadovauja skyriaus veiklai tarp tarybos posėdžių. Organizuoja partijos nutarimų vykdymą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, skyriaus tarybos pavedimu registruoja partijos grupes, koordinuoja poskyrių ir grupių veiklą, įteikia LSDP nario bilietus tais atvejais, kai jie nebuvo įteikti skyriaus sekretoriate ar grupėse.

Komisijos. Aktualiems skyriaus  veiklos klausimams analizuoti, pasiūlymams rengti sudaromos komisijos. Tarybos narys narys privalo dalyvauti bent vienos komisijos darbe.

Poskyriai sudaromi LR Seimo rinkimų vienmandatėse apygardose ar kitoje teritorijoje iš toje teritorijoje veikiančių partijos grupių. Sprendimą dėl poskyrių sudarymo priima skyriaus taryba.

Grupės kuriasi teritoriniu principu – vienoje ar keliose rinkimų apylinkėse, seniūnijoje – paprastai pagal gyvenamąją vietą arba veiklą toje teritorijoje. Atskiros grupės gali būti sudaromos ir profesiniu pagrindu. Partijos grupę gali sudaryti ne mažiau kaip 10 narių. Partijos grupės veikla prasideda nuo jos įregistravimo skyriaus prezidiume dienos.

Close